Metal Price 1 페이지 | 신영금속

Metal Price 1 페이지

    고객센터

    신영금속(주)

Metal Price

홈 > 고객센터 > Metal Price
환율정보 조회
  • $(달러) 연평균가
  • 1,231.21
  • ¥(엔화) 연평균가
  • 1,015.65
Metal Price 목록
기준일 $(달러) ¥(엔화)
2020-02-20 1,190.80 1,070.19
2020-02-19 1,188.10 1,081.27
2020-02-18 1,182.20 1,076.54
2020-02-17 1,183.50 1,077.62
2020-02-14 1,181.50 1,076.00
2020-02-13 1,179.80 1,071.86
2020-02-12 1,184.10 1,078.42
2020-02-11 1,189.80 1,084.05
2020-02-10 1,187.20 1,081.58
2020-02-07 1,181.40 1,074.05
2020-02-06 1,188.50 1,082.27
2020-02-05 1,189.40 1,086.36
2020-02-04 1,196.00 1,101.24
2020-02-03 1,187.80 1,096.21
게시물 검색
상단으로

상호:신영금속 주소:인천광역시 남동구 고잔동 659-8(남동공단 107B-9L) 전화번호:032-812-6540 팩스번호:032-818-1371

Copyright ⓒ www.symetal.net All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기