Metal Price 1 페이지 | 신영금속

Metal Price 1 페이지

    고객센터

    신영금속(주)

Metal Price

홈 > 고객센터 > Metal Price
환율정보 조회
  • $(달러) 연평균가
  • 1,212.79
  • ¥(엔화) 연평균가
  • 1,031.13
Metal Price 목록
기준일 $(달러) ¥(엔화)
2021-11-26 1,189.70 1,031.79
2021-11-25 1,188.50 1,029.54
2021-11-24 1,188.90 1,032.79
2021-11-23 1,187.40 1,033.92
2021-11-22 1,183.50 1,037.57
2021-11-19 1,180.50 1,033.31
2021-11-18 1,183.60 1,036.34
2021-11-17 1,179.60 1,027.03
2021-11-16 1,180.20 1,034.22
2021-11-15 1,179.60 1,034.78
2021-11-12 1,184.70 1,038.80
2021-11-11 1,181.00 1,037.01
2021-11-10 1,178.40 1,043.52
2021-11-09 1,184.30 1,045.79
2021-11-08 1,185.20 1,044.83
게시물 검색
상단으로

상호:신영금속 주소:인천광역시 남동구 고잔동 659-8(남동공단 107B-9L) 전화번호:032-812-6540 팩스번호:032-818-1371

Copyright ⓒ www.symetal.net All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기