Metal Price 1 페이지 | 신영금속

Metal Price 1 페이지

    고객센터

    신영금속(주)

Metal Price

홈 > 고객센터 > Metal Price
환율정보 조회
  • $(달러) 연평균가
  • 1,280.01
  • ¥(엔화) 연평균가
  • 1,090.77
Metal Price 목록
기준일 $(달러) ¥(엔화)
2022-01-21 119,040.00 104,416.00
2022-01-20 1,191.80 1,041.97
2022-01-19 1,188.90 1,037.48
2022-01-18 1,192.30 1,040.36
2022-01-17 1,187.60 1,038.70
2022-01-13 1,189.90 1,037.99
2022-01-12 1,195.20 1,036.56
2022-01-11 1,200.00 1,041.44
2022-01-10 1,202.40 1,039.82
2022-01-07 1,199.60 1,035.43
2022-01-06 1,198.20 1,032.09
2022-01-05 1,194.30 1,027.93
2022-01-04 1,190.80 1,032.38
2022-01-03 1,185.50 1,029.57
게시물 검색
상단으로

상호:신영금속 주소:인천광역시 남동구 고잔동 659-8(남동공단 107B-9L) 전화번호:032-812-6540 팩스번호:032-818-1371

Copyright ⓒ www.symetal.net All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기