Metal Price 1 페이지 | 신영금속

Metal Price 1 페이지

    고객센터

    신영금속(주)

Metal Price

홈 > 고객센터 > Metal Price
환율정보 조회
  • $(달러) 연평균가
  • 1,213.24
  • ¥(엔화) 연평균가
  • 1,031.04
Metal Price 목록
기준일 $(달러) ¥(엔화)
2021-10-26 1,171.80 1,030.38
2021-10-25 1,178.40 1,037.92
2021-10-22 1,175.80 1,031.72
2021-10-21 1,175.60 1,027.85
2021-10-20 1,181.70 1,032.73
2021-10-19 1,185.80 1,037.40
2021-10-18 1,182.80 1,034.59
2021-10-15 1,188.30 1,044.71
2021-10-14 1,195.00 1,055.14
2021-10-13 1,199.10 1,055.82
2021-10-12 1,193.40 1,052.38
2021-10-08 1,190.30 1,066.05
2021-10-07 1,190.00 1,067.98
2021-10-06 1,187.10 1,064.81
2021-10-05 1,187.20 1,069.98
게시물 검색
상단으로

상호:신영금속 주소:인천광역시 남동구 고잔동 659-8(남동공단 107B-9L) 전화번호:032-812-6540 팩스번호:032-818-1371

Copyright ⓒ www.symetal.net All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기