Metal Price 1 페이지 | 신영금속

Metal Price 1 페이지

    고객센터

    신영금속(주)

Metal Price

홈 > 고객센터 > Metal Price
환율정보 조회
  • $(달러) 연평균가
  • 1,228.90
  • ¥(엔화) 연평균가
  • 1,019.27
Metal Price 목록
기준일 $(달러) ¥(엔화)
2023-09-21 1,329.30 896.45
2023-09-20 1,323.70 896.18
2023-09-19 1,326.00 898.34
2023-09-18 1,327.60 897.91
2023-09-15 1,326.10 899.08
2023-09-14 1,327.80 901.18
2023-09-13 1,326.10 901.59
2023-09-12 1,332.40 909.08
2023-09-11 1,333.40 905.75
2023-09-08 1,334.70 906.20
2023-09-07 1,332.60 902.63
2023-09-06 1,324.30 897.86
2023-09-05 1,319.30 900.45
2023-09-04 1,319.20 902.94
2023-09-01 1,322.30 908.64
게시물 검색
상단으로

상호:신영금속 주소:인천광역시 남동구 고잔동 659-8(남동공단 107B-9L) 전화번호:032-812-6540 팩스번호:032-818-1371

Copyright ⓒ www.symetal.net All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기